درمانگاههای تخصصی
 
 
 
نام بخش: درمانگاه
 
خدماتی که در بخش درمانگاه انجام میگردد شامل: تست ورزش، اکوکاردیوگرافی ،ویزیت کلیه ومجاری ادراری،ویزیت زنان و بیماریهای مربوط به زنان، ویزیت نوزاد ، اطفال و ویزیت متخصص داخلی می باشد
آخرین بروز رسانی : 1400/05/30 12:03