منشورحقوق بیمار

 
بیمارحق دارد دراسرع وقت درمان ومراقبت مطلوب،موثروهمراه بااحترام کامل رابدون توجه به عوامل نژادی ،فرهنگی ومذهبی ازگروه درمان انتظارداشته باشد
بیمارحق دارد محل بستری ،پزشک ،پرستاروسایراعضای گروه معالج رادرصورت تمایل بشناسد
بیمارحق دارددرخصوص مراحل تشخیص ،درمان وسیرپیشرفت بیماری خوداطلاعات ضروری راشخصاً یادرصورت تمایل ازطریق یکی ازبستگان ازپزشک معالج خوددرخواست نمایدبطوری که درفوریتهای پزشکی این امرنباید منجربه تاْخیردرادامه درمان یاتهدیدجانی بیمارگردد
بیمارحق داردقبل ازمعاینات واجرای درمان ،اطلاعات ضروری درخصوص عوارض احتمالی ویاکاربردسایرروشها رادرحددرک خودازپزشک معالج دریافت ودرانتخاب شیوه نهایی درمان مشارکت نماید
بیمارحق دارددرصورت تمایل شخصی وعدم تهدیدسلامتی آحادجامعه طبق موازین قانونی رضایت شخصی خودازخاتمه درمان ،اعلام ویابه دیگرمراکزدرمانی مراجعه نماید
بیمارحق دارد جهت حفظ حریم شخصی خودازمحرمانه ماندن محتوای پرونده پزشکی ،نتایج معاینات ومشاوره های بالینی جزدرمواردی که براساس وظایف قانونی ازگروه معالج استعلام صورت می گیرد اطمینان حاصل نماید
بیمارحق دارد ازرازداری پزشک ودیگراعضای تیم معالج برخوردارباشدلذاحضوربالینی افرادی که مستقیماْ درروند درمان شرکت ندارندموکول به کسب اجازه بیمارخواهدبود
بیمارحق دارد ازدسترسی به پزشک معالج ودیگراعضای اصلی گروه معالج درطول مدت بستری انتقال وپس از ترخیص اطمینان حاصل نماید
بیمارحق دارد باکسب اطلاع کامل ازنوع فعالیتهای آموزشی وپژوهشی بیمارستان که برروندسلامتی ودرمان اومؤثرند تمایل ورضایت شخصی خودبه مشارکت درمانی رااعلام ویا درمراحل مختلف پژوهشی ازادامه همکاری خودداری نماید
بیمارحق دارد درصورت ضرورت اعزام وادامه درمان درسایرمراکز درمانی ،قبلاْازمهارت گروه معالج ، میزان تعرفه ها وپوشش بیمه ای خدمات درمراکز درمانی مقصد مطلع گردد
آخرین بروز رسانی : 1400/06/06 17:10